Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona WWW grantu POKL/4.1.1/2009

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. do leczenia chorych z nowotworami wątroby.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL-04.01.01-00-090/09 zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Kierownik projektu:
Prof. Dr hab.n.med. Piotr Małkowski - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Koordynatorzy:
Prof. Dr hab.n.med. Marek Gołębiowski, Dr hab.n.med. Maciej Kosieradzki

Wniosek o Dofinansowanie

Z udziałem:

1.Prof. dr hab. Krzysztofa Zieniewicza z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM

2.Prof. dr hab. Marka Gołębiowskiego - Kierownika I Zakład Radiologii Klinicznej WUM

3.Prof. dr hab. Ryszard Pacho i prof. dr. hab. Olgierda Rowińskiego z II Zakładu Radiologii Klinicznej WUM

4.Prof. dr hab. Andrzeja Chmury i dr hab. Macieja Kosieradzkiego z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM


Informacje o projekcie

W Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach świata rośnie liczba chorych z nowotworami wątroby. Obecnie liczba chorych z guzami wątroby w kraju przekracza kilkanaście tysięcy przypadków rocznie. Dane epidemiologiczne dotyczące zapadalności na nowotwory wątroby, publikowane przez Instytut Onkologii, jak dowodzą prace ekspertów Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, oparte na danych Narodowego Funduszu Zdrowia są znacznie zaniżone. Zasadniczym problemem jest wczesne rozpoznanie choroby umożliwiające radykalne leczenie. W tej grupie chorych radykalnym postępowaniem jest leczenie zabiegowe (resekcja lub rzadziej transplantacja wątroby, jak również termoablacja lub chemoembolizacja guza), przeprowadzane przez referencyjne ośrodki chirurgii wątroby. Jak do tej pory do leczenie kwalifikowanych jest w Polsce zaledwie 5%-10% chorych z guzami wątroby, podczas gdy w Europie do operacji kwalifikuje się ponad 40% przypadków. Przyczyna tak niskiego odsetka kwalifikacji tkwi w nieodpowiednim przygotowaniu radiologów i hepatologów do przeprowadzanie diagnostyki obrazowej zmian w wątrobie oraz do kwalifikacji chorych do leczenia adekwatnego do stanu zaawansowania choroby.

Diagnostyka obrazowa wątroby jest jednym z najtrudniejszych działów radiologii. Największym wyzwaniem diagnostycznym jest odróżnienie niegroźnych i łagodnych zmian organicznych, takich jak naczyniak jamisty lub torbiele proste, od zmian złośliwych, takich jak przerzuty i rak wątrobowokomórkowy. Ultrasonografia (USG) pozwala na dość jednoznaczne rozpoznanie torbieli wątrobowych, lecz obraz zmian litych łagodnych i złośliwych może być zbliżony. Tomografia komputerowa (TK) pozwala na rozpoznanie większości torbieli i naczyniaków, jednak tylko przy optymalnej technice badania w pełni wykorzystującej spiralny aparat wielorzędowy z odpowiednio dobranym i wykonanym podaniem środka cieniującego. Odpowiedni model postępowania diagnostycznego powoduje iż TK jest wysoce użyteczna w wykrywaniu złośliwych guzów pierwotnych oraz przerzutów, w wielu przypadkach pozwalał na ocenę stopnia zaawansowania procesu nowotworowego i resekcyjności guza. Metodą najlepiej różnicującą lite zmiany łagodne i złośliwe oraz dobierającą odpowiednie leczenie jest tomografia rezonansu magnetycznego( MR). Technika MR najdokładniej określa zakres procesu rozrostowego oraz jego natężenie. Wymaga ono jednak odpowiedniej standaryzacji sposobu wykonywania badania, zastosowania właściwie dobranych sekwencji i technik pomiarowych, doboru właściwych, odpowiednio podanych środków kontrastowych. Interpretacja wszystkich podstawowych technik obrazowania poza znajomością symptomatologii radiologicznej zmian ogniskowych wymaga, poza wiedzą teoretyczną, praktycznych umiejętności metodycznych. Ogromna ilość, często autorskich, sposobów badania oraz niejednoznaczność uzyskiwanych obrazów powoduje konieczność przeprowadzania indywidualnych, w dużej mierze praktycznych, szkoleń w ośrodkach wysokospecjalistycznych (do których zalicza się Warszawski Uniwersytet Medyczny). Dotyczy to zarówno lekarzy pilotujących i interpretujących otrzymane obrazy TK i MR , jak i wykonujących badania ultrasonografistów i techników elektroradiologii jak i lekarzy kierujących na te badania.


Cele projektu

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Uczelni poprzez podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze diagnostyki kadry dydaktycznej, a także stworzenia kompleksowego programu nauczania dla osób spoza społeczności akademickiej.


Realizacja celów

1.wyjazdy w roku 2010/11 na staże oraz wyjazdy studyjne do renomowanych europejskich ośrodków (pracownicy szpitali klinicznych WUM)

2. wykłady zagranicznych specjalistów (16-18 luty 2010) patrz- Wykład expertów.

3.opracowanie programu nauczania, opublikowanie materiałów szkoleniowo-dydaktycznych (2010-marzec 2011)

4.przeprowadzenie szkoleń dla osób spoza ośrodków uniwersyteckich od kwietnia 2011 do marca 2013 roku, patrz- szkolenia


Celem głównym projektu jest:
Przeszkolenie lekarzy radiologów i techników elektroradiologii oraz lekarzy zajmujących się chorobami wątroby w wybranych 20-30 ośrodkach kraju, w zakresie: diagnostyki zmian ogniskowych w wątrobie ze szczególnym uwzględnieniem raków pierwotnych i przerzutowych oraz kwalifikacji do leczenia. Planujemy przeszkolenie ponad 300 lekarzy i techników elektroradiologii z ośrodków wyposażonych w aparaturę do diagnostyki guzów wątroby. Szkolenia będą trwały 5 dni, raz w miesiącu; obejmować będą 30 uczestników (radiologów, hepatologów, techników elektroradiologii); rekrutacja uczestników dokonana będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Szkolenia będą bezpłatne, uczestnicy będą mieli ponadto pokryte koszty zakwaterowania oraz podróży.